Panel uživatele

Ochrana osobních údajů

1                  Ochrana osobních údajů

 

Přehled hlavních zásad ochrany osobních údajů  regulováných zejména zákonem č. 101/2001Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, které v květnu 2018 nahradí tzv. GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy.

I. Kdo zpracovává Vaše údaje? 

OSVČ Erika Buňatová, sídlem Hostěradice č. 2, 252 82 Kamenný Přívoz, IČO: 70139229, DIČ: 7054294621, registrován v RŽP Č.j. 1363/03/O/Tr   Ev. č. 3211001-16362-00.

II. Jaké Vaše osobní informace zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci  registrace, objednávky, nabídky a realizace obchodní transakce.

Jedná se o následující údaje: fakturační informace (jméno, příjmení, adresa, bankovní spojení), dodací adresa (jméno, příjmení, adresa), kontaktní osoba (jméno, příjmení), telefonní spojení, emailová adresa.

Dále pak na našich stránkách používáme cookies třetích stran služby Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a  OSVČ Erika Buňatová  nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Do analýz návštěvnosti Google Analytics pouze nahlížíme a zjištěné informace nezpracováváme. Více informací najdete v sekci Cookies a jejich využití.

III. Cookies a jejich využití

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí.

Na našich stránkách Cookies nepoužíváme s výjimkou analýzy návštěvnosti pomocí Google Analytics. Tyto cookies třetích stran slouží  pouze pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a  OSVČ Erika Buňatová nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies služby Google Analytics.

IV. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je realizace obchodní transakce a dodávka zboží. Dále pak adresná nabídka produktů a služeb.

Vaše údaje dále využíváme pro účely:

 • zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše produkty a služby využívány
 • zvýšení bezpečnosti Vašich osobních údajů
 • zasílání obchodních sdělení a newsletteru, včetně nabídky produktů a služeb

V. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a mají k nim přístup pouze odpovědné osoby Erika Buňatová a Stanislav Buňata. a dále pak smluvní partneři zajišťující běh a podporu informačních systémů firmy. Smluvní partnery si pečlivě vybíráme na základě schopnosti zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

 • IRISOFT SYSTEMS, s.r.o.(  e-shop )
 • A.T.P. Technology s.r.o.

Za určitých přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Za účelem plnění smluvního vztahu o dodávce zboží a Vámi udělenému souhlasu, můžeme předat informace o doručovací adrese, včetně emailového kontaktu a telefonu našim smluvním přepravcům.

Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám

1. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány v těchto zásadách.

K Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů. Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizuje se tak nebezpečí jejich zneužití.

2. Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány – příjemci osobních údajů

Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní poradci, kterým Vaše osobních údaje předáváme, pokud je to nutné za účelem využijí jejich služeb - poradenství. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu, osoby zajišťující mimosoudní vymáhání pohledávek a sledování platební kázně. V případě, že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat tomuto subdodavateli.

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

VI. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné zcela zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

VII. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat z hlediska již realizované obchodní transakce na základě Vámi uděleného souhlasu a zákonných povinností po dobu 10 let.

Údaje získané v rámci registrace a získání přístupu do  e-shopu www.prodejdvd.cz  jsou shromažďována do doby, než zákazník sám požádá emailem nebo písemně o vymazání svých dat z naší databáze. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro registraci a nákup zboží a probíhá kontaktem (email, telefon) s obchodníkem nebo vyplněním registračních formulářů www.prodejdvd.cz/registrace..

VIII. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů při registraci můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: obchod@prodejdvd.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

IX. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

X. Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést emailem na adrese obchod@prodejdvd.cz.  

XI. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktní emailovou adresu  

obchod@prodejdvd.cz.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení